نکات طلایی در ترجمه افعال عربی + اسلوب های پرکاربرد در عربی

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمکانال تلگرام آموزش مکالمه عربی

ارسال پاسخ
تعداد بازدید 986
نویسنده پیام
raha20 آفلاین


ارسال‌ها : 40
عضویت: 19 /12 /1396
تشکرها : 6
تشکر شده : 10
نکات طلایی در ترجمه افعال عربی + اسلوب های پرکاربرد در عربی
سید مرتضی مهدي زاده:
معلومة_مفيدة

1- ماضی ساده يا مطلق :الف: مثبت: فعل ماضی ساده در زبان عربی مانند :ذَهَبَ(رفت) ،کَتَبَ (نوشت)

ب) منفی : ما + فعل ماضی/ لم +فعل مضارع (کاربرد بيشتری دارد)مانند:ما ذهب عليٌ/لم يذهب عليٌ (علی نرفت)

2-ماضی نقلی :الف) مثبت: قد+فعل ماضی ، /قلّما/طالما/کَثُرَما+فعل ماضی.

قد ذهبَ ( رفته است ) قلّما دخلَ في الغَيْبوبةِ (کمتر بيهوش بوده است) کَثُرما عُدتُ إلی نفسي (فراوان به خودم آمده ام)

ب)منفی:ماضی منفی +بَعْدُ/ لماّ+فعل مضارع/ لم +فعل مضارع +بَعدُ

قد ذهبَ.(رفته است) ما ذَهبَ بعدُ /لّما يذهَبْ/لم يذهَبْ بعدُ ( هنوز نرفته است)

3-ماضی استمراری : الف مثبت: کان + فعل مضارع / عاد + فعل مضارع / کان + اسم و خبرش که اسم فاعل باشد. مانند: کان يذهبُ/ عاد يذهبُ /کان ذاهباً ( می رفت )

ب) منفی: کان منفی + فعل مضارع / کان + فعل مضارع منفی / کان منفی + اسم و خبرش که اسم فاعل باشد. مانند: ما کانَ يذهبُ/ کانَ لا يذهبُ /ما کان ذاهباً ( نمی رفت )

4-ماضی بعيد : الف مثبت: کان [+ قد] + فعل ماضی مانند: کنتُ قد ذهبتُ ( رفته بودم)

ب) منفی : کان منفی + فعل ماضی / کان + فعل ماضی منفی. لم يکن ذهبَ / کان لم يذهبْ ( نرفته بود)

5-ماضی التزامی : الف مثبت:يكون +قد + فعل ماضى مانند : ربّما يكون قد ذهبَ ( شايد رفته باشد)

ب) منفى) لا يكون + قد + فعل ماضى مانند: ليته لا يكون قد ذهبَ ( اى كاش نرفته باشد)

6-مضارع اخباري : الف مثبت: 1- فعل مضارع عربى بدون ادوات ناصبه يا جازمه 2- استفاده از اسم فاعل به عنوان خبر در جمله اسميه. مانند: يذهب عليٌ / علي ذاهبٌ ( على مى رود )

ب) منفى) لا / ما / ليس + فعل مضارع. مانند: لا يذهبُ عليٌ / ما يذهب عليٌ / ليس عليٌ يذهبُ.( علی نمی رود)

7- مضارع التزامی: ربّما + فعل مضارع / ليتَ + اسم + فعل مضاع/ادوات ناصبه (أن/کي/لکي/حتّی) + فعل مضارع/ ادات جازمه به جز لم و لمّا + فعل مضارع: مانند: ربّما يذهبُ (شايد برود)ليته يذهبُ(ای کاش برود)أن يذهبَ(که برود)

8-مستقبل (خواهد + فعل ): الف مثبت: س / سوف + فعل مضارع مانند: سأذهبُ / سوف أذهبُ(خواهم رفت)

ب) منفی: لن + فعل مضارع . مانند : لن يذهبَ عليٌ إلی بيتِ صديقه( علی هرگز به خانه دوستش نخواهد رفت)

اسلوبها :

1- به محض اينکه ... (هنوز نه ... که ...)

الف ) ماضی :

1):لم يكد ( ما كاد )+ فعل مضارع+ ... + حتى / إذ + فعل ماضى

2): ما + إنْ + فعل ماضى + ...+ حتى / إذ + فعل ماضى

3): فعل ماضى منفى ( ما + فعل ماضى / لم + فعل مضارع ) + ... + حتى / إذ + فعل ماضى

لم أكدْ أدخلُ الصفَ حتّى (إذ) رأيتُ الأستاذَ هناك / ما إنْ دخلتُ الصفَ حتّى (إذ) رأيتُ الأستاذَ هناك / لم أدخل الصفَ حتّى (إذ) رأيتُ الأستاذَ هناك ( به محض اينكه وارد كلاس شدم استاد را آنجا ديدم / هنوز وارد كلاس نشده بودم كه استاد را آنجا ديدم )

ب) مضارع و آينده :

1) لا يکاد + فعل مضارع + ... + حتی + فعل مضارع

2) لا يوشك + فعل مضارع + ...+ حتى + فعل مضارع

مانند : لا يكاد علي يذهب إلى ذلك المكان حتى يشاهد صديقه هناك ./ لا يوشك علي يذهب إلى ذلك المكان حتى يشاهد صديقه هناك .( به محض اينكه على به آن مكان برود دوستش را در آنجا خواهد ديد .)

2- ديگر نه ...

الف : عاد منفی ( ما عاد / لم يَعُد) + اسم و خبرش( اسم يا فعل)

ب): عاد + اسم آن + فعل منفى

ج: أصبح منفی ( ما أصبح / لم يُصبِح ) + اسم و خبرش( اسم يا فعل)

د: أصبح + اسم آن + فعل منفى

لم يعُد الشعرُ وسيلةً للتکسّب ( شعر ديگر وسيله ای برای کسب درآمد نبود) لم تُصبحْ هناك دولة رومانية تُسَيْطر على الشرق كما كانت الحال من قبلُ ( ديگر حکومتی رومانی مانند گذشته بر شرق تسلط نداشت )

3- نزديک بود که ...

کاد + اسم و خبر آن ( فعل مضارع )

برای اينکه عبارت بر گذشته دلالت کند از کاد( ماضی) و برای اينکه بر مضارع دلالت کند از يکاد (مضارع) استفاده می کنيم. مانند: ﴿کادَ يزيغُ قلوبُ فريقٍ مِنهُم ﴾(توبه/17) (نزديک بود كه دلهاى گروهی از آنها بلغزد) ﴿تکادُ السَّمواتُ يَتفَطَّرن منه﴾(مريم/ 90 )(نزديک است که آسمان از اين گفته زشت از هم فرو ريزد)

4- گاهی ...

الف: قد + فعل مضارع مانند : قد يخرج هذا الموظَّف من الکلية في ساعات الدَّوام ( گاهی اين کارمند در ساعات کاری از دانشکده خارج می شود)

ب: استفاده از قيدهای من حينٍ إلی حين / أحياناً / في بعض الأحيان / بعض الأوقات و... مانند: عليٌ يذهبُ إلی الحديقة العامة من حينٍ إلی حين ( علی گاهی به پارک می رود

5- تقريباً نه ...

الف : زمان مضارع : لا يکاد + اسم آن + فعل مضارع

لا يکاد عليٌ يذهبُ إلی تلك المنطقة ( على تقريباً به آن منطقه نمى رود)

ب: زمان ماضى : لم يكد + اسم آن + فعل مضارع
https://telegram.me/mahdizadehriyabi

جمعه 02 شهریور 1397 - 10:48
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :